Εκτύπωση

Πληροφορίες ιδιωτικότητας

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα της Πανολύμπικ ΕΠΕ χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα θα χρειαστούν μόνο όταν προχωρήσει σε ζήτηση προσφοράς ή αίτημα επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν ονόματα, πληροφορίες που αφορούν την αποστολή σας, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ και αριθμούς τηλεφώνου. Ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγει η Πανολύμπικ ΕΠΕ είναι δεδομένα που σχετίζονται με συγκεκριμένα πρόσωπα των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα ("Προσωπικές πληροφορίες").

Η Πανολύμπικ ΕΠΕ συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία για κάθε αποστολή που χειρίζεται, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών που αιτούνται οι πελάτες της. Η Πανολύμπικ ΕΠΕ χρησιμοποιεί πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες της, τα δέματά τους και τη μεταφορική δραστηριότητά τους, προκειμένου να παρέχει ή να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, να ενημερώνει σχετικά με πρόσθετες υπηρεσίες που ενδέχεται να τους φανούν χρήσιμες, να εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντα της επιχείρησής (διεξάγοντας στο πλαίσιο αυτό ανάλυση των τάσεων και μελέτες αγοράς), να καθορίζει τις τιμές, να πραγματοποιεί χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, να διεκπεραιώνει την τιμολόγηση και να συμμορφώνεται με τις κυβερνητικούς κανονισμούς που επιβάλλονται σε εμάς. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών μας.

Στο πλαίσιο της συλλογής και χρήσης των πληροφοριών που σας αφορούν, μπορούμε να συνεργαστούμε με τρίτο εταίρο, με σκοπό την παροχή βοήθειας από αυτόν στην επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι εν λόγω προμηθευτές και συνεργάτες οφείλουν να τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Θα παρακολουθούμε σε συνεχή βάση την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας και των κανονισμών από τους τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως προμηθευτές, ως προς τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε.

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο ασφαλείας, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της μεταφοράς σας και της παροχής των υπηρεσιών μας.

Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τοπικές ή εθνικές (ξένες) κυβερνήσεις, προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να επισπεύσουμε την παράδοση του δέματός σας στον προορισμό του.

Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η συγκεκριμένη εντολή, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη  ρητή συγκατάθεση που μας χορηγείτε στο παρόν στάδιο.

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμαπρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία.

Εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, δε φέρουμε καμία ευθύνη αν, παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας, παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Αποδοχή όρων

Η διάθεση προσωπικών δεδομένων σε οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα πεδία (ζήτηση προσφοράς, αίτημα επικοινωνίας, στο site της Πανολύμπικ ΕΠΕ σημαίνει την κατανόηση και αποδοχή των ανωτέρω όρων.

Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής διαφωνίας του πελάτη με τους όρους χρήσης.

official linkedin page